luni, 25 ianuarie 2010

Editorial

TELENOVELA FUNERIU ÎNCEPE

Din 23 decembrie 2009 până în prezent la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asistăm la o serie de episoade pentru a convinge şi a se convinge că OUG 114 poate fi aplicată. Episoadele se succed cu o repeziciune pe care nici cei din minister nu reuşesc să le stăpânească, de la „eroarea materială” a anexei (cred că eroarea este în mintea unora din conducerea guvernului), până la ultima întâlnire informală cu sindicatele, după ce în prealabil au fost chemaţi la extemporal inspectorii generali pentru a propune anumite măsuri. Totul cu un singur scop: încorsetarea educaţiei într-un buget fixat de către un finanţist.


Am urmarit cu interes prima declaraţie a domnului ministru legată de aplicarea acestei ordonanţe. Am citit şi recitit comunicatul de presă de pe site-ul ministerului. Părerea mea este, în continuare, că la nivel de conducere de minister nu se ştia (nici chiar domnul ministru... poate ceva funcţionari din minster), iar trecerea prin guvern a acesteia a fost făcută fără să fie citită de reprezentanţii ministerului educaţiei. Acum, în faţa faptului împlinit, onor ministerul doreşte să ne convingă că va aplica această odonananţă cu orice preţ şi caută soluţii cu partenerii de dialog social. Mă întreb de ce nu s-a făcut acest lucru înainte de apariţia acesteia. De ce nu a existat această fundamentare înainte de a se trimite cifrele către Monitorul Oficial. Pentru că şi în actualul Guvern, nu avem un ministru al educaţiei, avem un executant al ministrului de finanţe, care preia nişte cifre şi încerca să le transforme în "reforma educaţiei". Susţin că de educaţie trebuie să se ocupe ministerul educaţiei şi nu cel de finanţe.

În 12 ianuarie 2010 a avut loc la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o a doua întâlnire informală, în cadrul căreia au fost prezentate propunerile inspectorilor şcolari generali privind măsurile de aplicare a OUG 114/2009.

Aceste măsuri sunt următoarele:

- la nivel de comună să existe o singură unitate cu personalitate juridică;

- regruparea claselor parelele sub media prevăzută de lege;

- predarea educaţiei fizice la învăţământul primar să se realizeze de către învăţători, institutori fără a afecta norma titularilor;

- regândirea centrelor bugetare la nivelul comunităţilor locale;

- încadrarea în numărul minim de ore al planurilor cadru în vigoare;

- efectuarea orelor de laborator tehnologic cu întreaga clasă;

- efectuarea orelor de cultură generală la învăţământ vocaţional, separarea doar la disciplinele de specialitate;

- reducerea numărului de clase la învăţământul seral prin compensare prin învăţământ fără frecvenţă;

Din cele patru propuneri iniţiale ale MECTS ar produce efecte utile următoarele două:

- reorganizarea unităţilor şcolare cu cel puţin 300 de elevi, 300 de elevi şi preşcolari, 150 de preşcolari

- încadrarea la clasele de debut (I,V,IX) din zona urbană cu limita maximă a numărului de elevi prevăzut de lege

Se pot găsi multe propuneri şi măsuri însă niciuna nu va duce la creşterea calităţii actului de predare, a calităţii învăţământului. Dar până ce ministerul nu va pune în centru educaţiei elevul şi nu banii nu vom avea cu adevărat o reformă în educaţie. Deşi FSLI a cerut şi cere reformă în sistemul de învăţământ nu este suficient atâta timp cât partenerii sociali nu doresc sau o doresc doar declarativ. Rămâne speranţa că Avocatul Poporului, la care F.S.L.I. a apelat privind OUG 114, va reuşi prin Curtea Constituţională declararea ca neconstituţională a acestei ordonanţe. Avem nevoie de cele 15000 de posturi pentru a face reformă în învăţământ şi pentru ca elevii din România să aibă o educaţie cel puţin decentă.

O nouă iniţiativă a SLÎ Maramureş

ASOCIAŢIA PENSIONARILOR DIN ÎNVATĂMÎNT (APIMM)


De câţiva ani un grup de dascăli din Maramureş, membri ai SLÎ Maramureş s-au gândit să acorde o atenţie deosebită celor de vârsta a III-a, constituind în 2007, prima grupă de pensionari afiliată sindicatului. Scopurile principale se ştiu, între timp unele din probleme de atunci s-au rezolvat sau sunt în curs de rezolvare, deci se cerea ca şi noi dascălii pensionari să avem un statut şi o organizaţie prin intermediul căreia să ne facem viaţa mai plăcută şi utilă celor din jurul nostru, familie şi societate.

De atunci şi până azi, 22 octombrie 2009 au avut o serie de întâlniri pe teme juridice şi teme de interes general. În această toamnă la iniţitiva SLI Maramureş, preşedinte Liviu Marian Pop, s-au pus bazele juridice, materiale şi morale ale A.P.I.MM. Din această asociaţie pot face parte toţi cei din sistemul de învaţământ aflaţi în ajunul pensionării sau deja la pensie.

Scopul API.MM îl constituie:

- accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea şi/sau participarea la derularea programelor transfontaliere şi europene, în domeniile de interes ale asociaţiei;

- facilitarea accesului la informare a membrilor Asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes ale asociaţiei;

- editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii editate sub egida Asociaţiei;

- înfiinţarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociaţiei, precum şi pentru invitaţii acestora.

Sediul se va amenaja în incinta ISJ MM, corpul C, strada Petofi 12-14. În 22octombrie, la sediu SLÎ Maramureş, a avut loc Adunarea generală pentru alegerea Consiliului Director al Asociaţiei, fiind prezente cadre didactice-pensionari de înaltă calitate a învăţământului maramureşean care şi-au ales membri şi presedintele acestei asociaţii. În 13 ianuarie 2010 Judecătoria Maramureş a admis cererea pentru înscrierea acesteia în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor.

Asociaţia Pensionarilor din Învăţământ va fi reprezentată de următorii: Lucia Zoicaş - preşedinte, Ovidiu Pintea - vicepreşedinte, Liviu Andrei Răfan - secretar, Rozalia Maxim şi Ştefan Herţeg – membri. Împreună ne vom strădui să realizăm sopurile şi activitaţile propuse prin statutul acestei asociaţii, bineînţeles cu implicarea tuturor celor care fac parte din ea şi a celor care sunt aşteptaţi să vină alături de noi.

Prof. Lucia ZOICAŞ
Preşedinte APIMM

În atenţia liderului sindical

Vă reamintim motivele pentru care SLÎ MM este, pentru moment, în situaţia de a nu putea onora plata sumei de 15% din cotizaţii ce revine grupelor sindicale.


În urma referendumului organizat în rândul membrilor de sindicat privind investirea sumelor provenite din cotizaţii şi a hotărârilor Conferinţei Judeţene (organul superior de conducere, constituită din delegaţi desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate, potrivit normei de reprezentare) s-a demarat construcţia Centrului de formare şi odihnă Eurosind de la Ocna Şugatag. Tot Conferinţa Judeţeană a hotărât ca diferenţa de bani, necesară finalizării proiectului, să fie acoperită dintr-un credit bancar de la CEC Bank.

Datorită evoluţiei nefavorabile a preţurilor, pe parcursul lucrărilor, sumele provenite din cotizaţii, precum şi din creditul de la CEC Bank s-au dovedit insuficiente, motiv pentru care s-a recurs la un credit suplimentar la AlphaBank.

Returnarea acestor sume datorate celor două bănci înseamnă un efort financiar foarte mare, pe care organizaţia noastră doar cu dirijarea sumei totale (100%) provenite din cotizaţiile lunare l-ar putea suporta. Neplata ratelor implică penalizări, care ar însemna alte eforturi financiare de care nu suntem capabili în această perioadă şi, ar duce în cele din urmă la pierderea investiţiei în folosul instituţiilor bancare.

În consecinţă, facem apel la înţelegere din partea dvs şi a membrilor pe care îi reprezentaţi. Scopul organizaţiei noastre reiese din Statutul SLÎ MM, iar câştigurile, inclusiv băneşti, de care am beneficiat în ultimii ani sunt rezultatul calităţii noastre de membrii ai acesteia. Drepturile salariaţilor din învăţământ prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă sunt rezultatul negocierilor sindicatului cu patronatul, iar când acestea nu au fost respectate SLÎ MM a recurs la procese intentate în numele dvs.:

Menţionăm că amânarea acordării procentului de 15% în grupa sindicală, precum şi a procentului de 5% pentru lideri, este doar o soluţie temporară pentru rezolvarea situaţiei financiare menţionate mai sus şi veţi beneficia în continuare de toate drepturile de îndată ce situaţia o va permite, urmând să vă ţinem la curent pe parcursul lunilor următoare.

Sperăm în înţelegerea dumneavoastră şi vă mulţumim pentru susţinere!
Preşedinte
Prof. Liviu Marian POP

Finanţare elev

HG nr. 1618/2009 privind finanţarea unităţilor de învţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 29 decembrie 2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi al art. 33 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărare.

Art. 1
(1) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.
(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.
(3) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată.

Art. 2
(1) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar au fost determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la standardul de cost/elev din învăţământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.857 lei.
(3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenţi, prezentaţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

Art. 3
(1) Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţmânt, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică raspund de corectitudinea datelor transmise.
(2) Primarii transmit Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ teritorială.
(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2010, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţă tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
(4) Calculul sumelor aferente unei unităţi administrativ teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4
(1) Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică.
(2) Consiliile locale, inspectoratele şcolare şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/ preşcolar/an.
(3) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/ preşcolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.

Art. 5
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.

Anexe

Curier juridic

Aplicarea Legii nr. 221/2008

începând cu 1 octombrie 2008

Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş a intentat în numele membrilor de sindicat acţiuni în instanţă pentru aplicarea Legii nr. 221/2008 începând cu 01.10.2008, respectiv majorarea de „50%” aprobată prin acest act normativ. S-au făcut 6 dosarele experimentale. În aceste dosare am invocat excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr. 151/2008 care abroga prevederile Legii nr. 221/2008. În urma deciziilor Curţii Constituţionale s-a admis excepţia invocată, iar OUG nr. 151/2008 a fost anulată. În urma deciziilor Curţii Constituţionale, Tribunalul Maramureş ne-a admis cererile obligând pârâţii la punerea în aplicare a Legii nr. 221/2008 începând cu 01.10.2008. Urmează ca aceste hotărâri să rămână irevocabile, sperăm, prin nerecurare.


Datorită faptului că am avut câştig de cauză în aceste prime 6 dosare, am început să înregistrăm la Tribunalul Maramureş toate dosarele complete pe care le-am primit şi care au ca obiect aplicarea Legii nr. 221/2008. Sperăm ca toate aceste dosare să aibă aceeaşi finalitate, respectiv să fie câştigate, iar membrii de sindicat să beneficieze de acest drept care le-a fost încălcat. Le reamintesc liderilor să verifice dacă au depus la sediu dosar pentru acest proces.

Mariana NUSZER-ŢÎNŢA – consilier juridic

Procesele intentate de SLÎ Maramureş

- procese cu tranşele suplimentare de vechime pentru cei cu vechime de peste 30, 35, 40 de ani în învăţământ;

- procese cu indemnizaţia de naştere acolo unde nu se aplică prevederile Contractului Colectiv de Muncă;
- procese privind indemnizaţia de pensionare;
- procese cu salariu minim pe anul 2007;
- procese cu salariu minim pe anii 2008 şi 2009;
- procese cu 10% pentru gradul I de la 1 ianuarie 2007 – Legea nr. 220/2007;
- procese pentru sporul de izolare în comunele devenite oraşe;
- procese legate de 100 Euro pentru anul 2007;
- procese privind decontarea navetei pentru personalul didactic şi didactic auxiliar indiferent de mediu;
- procese pentru sporul de 15% pentru bibliotecari;
- procese pentru ajutorul de deces;
- procese de Reducerea normei didactice cu 2 ore;
- procese privind prima de vacanţă;
- procese pentru aplicarea Legii nr. 221/2008 de la 1 octombrie 2008;
- procese pentru sporul de predare simultană;
- procese privind reducerea duratei de lucru la mamele care renunţă la concediu pentru îngrijirea copilului;
- procese privind indemnizaţia directorilor;
- procese legate de încadrare, modificarea înscrierilor în cartea de muncă şi plata diferenţelor salariale.

Contracte...

CONTRACTELE S.L.I. MM ÎNCHEIATECU SOCIETĂŢI COMERCIALE/PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Pentru a vizualiza lista firmelor clic aici.

Notă:
Puteţi beneficia de serviciile enumerate mai sus doar pe baza legitimaţiei de membru SLÎ Maramureş

Război total pe frontul reformei din Educaţie


În primele zile ale anului, domnul Băsescu a făcut o declaraţie care a şocat lumea şcolii. Pentru eficientizarea sistemului educaţional, de la toamnă, 15.000 de cadre didactice vor fi puse pe liber. Iniţial era vorba de pensionari, suplinitori calificaţi şi necalificaţi. Planul celor ,,exilaţi” ar putea fi realizat şi pe seama reducerii numărului de ore săptămânal din curriculă, spunea cu aproximaţie Preşedintele. Domnia sa a uitat să explice, că o astfel de măsură îi va afecta deopotrivă şi pe profesorii titulari. Cum era firesc, după declaraţie, reacţiile nu au întârziat să apară. Ca deobicei, cadrele didactice s-au mulţumit să comenteze afirmaţiile cu rezervă şi discreţie, iar sindicatele au ripostat, ameninţînd cu greve şi proteste. Odată războiul început, au apărut şi primele semnale de pace, pe seama negocierilor purtate între liderii de sindicat şi reprezentanţii ministerului. Din filmul evenimentelor, care se desfăşoară alert, putem înţelege că s-a dat semnalul începerii reformei.


Până la apariţia prezentului material se vor întîmpla şi schimba multe. În orice caz, după părerea mea, câteva lucruri sunt sigure, şi merită luate în seamă. Întenţiile ministerului de resort, prin vocea domnului Băsescu şi Boc, nu sunt surprinzătoare. De mai multă vreme Preşedintelui i s-a pus pata pe şcoală şi nu a ezitat să o critice cu orice ocazie. Nu sunt un fan al Preşedintelui, dar în fondul problemei, în mare măsură, mă simt obligat să-i dau dreptate. Însă, nu cred că domnia sa a descoperit gaura neagră din Educaţie. De ani de zile, analişti ai sistemului, jurnalişti specializaţi pe probleme din Educaţie, elevi, părinţi, lideri de opinie şi sindicat, inclusiv cadre didactice, au vorbit excesiv şi obositor despre nevoia restructurării şcolii. Legat de subiect s-au organizat dezbateri, simpozioane, conferinţe, analize toate făcute pe bani grei, dar concret şi ceva de conţinut, nimic nu s-a făcut. Iată că a sosit momentul scadenţei, impus de nevoi interne şi la presiuni externe. Cum la noi lucrurile, din diverse motive şi interese nu se rezolvă la timp, în final cineva trebuie să plătească oalele sparte. Altfel spus, reaua voinţă, neputinţa, incompetenţa, dezinteresul şi frica celor care au avut în mână destinele şcolii, se pare că vor fi suportate de pensionari şi suplinitori.

Sistemul putea şi încă poate fi reformat şi eficientizat dar numai pe ETAPE. Prin strategii coerente, derulate în timp s-ar fi cîştigat eficienţă şi redus cheltuielile inutile. Acum orice măsură luată pripit, fără o analiză a consecinţelor va produce haos şi regres în lumea şcolii. Momentan nu pensionarii reprezintă răul sistemului. Eliminarea pensionarilor mi se pare o măsură imorală, care dă cu piciorul într-o experienţă acumulată în timp, de pe urma căreia au beneficiat nenumărate generaţii de elevi. Nu mă simt un personaj dominat de sentimente excesive. Venirea momentului de incompatibilitate cu şcoala, îi va obliga să plece de bună voie, fără să fie împinşi de la spate şi scoşi pe uşa din dos. În schimb, problema suplinitorilor este sensibilă şi complicată. Armata de suplinitori calificaţi, în majoritate slab pregătiţi, este rezultatul neconcordanţei între cerere şi ofertă din sistem. Deşi se ştie că, în fiecare an populaţia şcolară este în regres, facultăţile de stat şi particulare scot pe bandă absolvenţi. În fiecare vară, îi vedem prezenţi la tot felul de testări care nu le slujesc la nimic. Reforma trebuia începută cu inchiderea robinetului universitar care produce inflaţie de profesori. În regimul trecut, prin anii ’76 , în condiţii similare, s-a luat o astfel de măsură, care a dat rezultate. Din păcate, nimeni nu a avut interesul să le atragă absolvenţilor atenţia, asupra riscului pe care şi-l asumă făcând o facultate de dragul de a o face. Cât despre vocaţie, nici nu poate fi vorba. Dinamica inerentă a populaţiei şcolare, necesită prezenţa suplinitorilor calificaţi dar, într-o cifră rezonabilă. Prin urmare, nici ISJ-urile nu au obligaţie să le asigure catedre, încă în oraş, pe motiv că la concurs au luat note de 6 şi 7. După cum merg lucrurile, mai putem crede că prezenţa masivă a suplinitorilor, reprezintă o pâine bună, pentru cei care le poartă prea mult de grijă. Dacă reducerea curriculei, ca număr de ore şi discipline de învăţământ se va face serios, exclusiv în folosul elevilor, atunci şi mulţi titulari vor avea zile grele. Ce-i drept, cel puţin în licee, la toate profilele sunt obiecte care se fac fără niciun rost, iar altele îi sufocă pe elevi cu numărul excesiv de ore. De taiat se poate tăia, este de unde, voinţă să fie. Fără nici un complex, o spun elevii, nu eu.

Până în acest moment, măsurile convenite între minister şi sindicate, mi se par rezonabile şi pertinente. Aş fi dorit, ca sindicatele să fie mai decise şi să meargă la negocieri cu propriile variante de reformă, în conţinutul sistemului. Deocamdată, în lumea şcolii s-a instalat o confuzie generală şi o stare de aşteptare greu de explicat. Cred că prin negocieri argumentate şi înţelegere reciprocă, între factorii de decizie la toate nivelele vor fi întrunite premise, pentru demararea cu adevărat a reformei.
Profesor,
 Vasile ILUŢ

PLEDOARIE pentru susţinerea educaţiei artistice

În perspectiva apropiată a consultării partenerilor sociali în vederea aplicării Hotărârii de Guvern nr. 1618 din 29 decembrie 2009, privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 920 din 29 decembrie 2009.


Vă rugăm să susţineţi în faţa reprezentanţilor Ministerului Educatiei, Cercetării şi Inovării precum şi a Parlamentului României, situaţia specifică a liceelor vocaţionale cu profil artistic. Aceste licee prezintă alte necesităţi decât celelalte licee de tip vocaţional – teologic, pedagogic şi militar – unde activitatea se desfaşoară cu întreaga clasă, deoarece activităţile educative de specialitate sunt concepute pe grupe – la arte plastice, coregrafie, teatru, arhitectură şi design – respectiv pe grupe şi individual, la profilul muzică.

Conform legislaţiei în vigoare, planurile cadru aplicate în liceele vocaţionale de artă pentru disciplinele de specialitate, care intră în contradicţie cu prevederile Ordonanţei menţionate, conţin precizări privind studierea disciplinelor de specialitate, astfel:

Studiu individual pentru disciplinele de la muzică:
Interpretare instrumentală/instrument de specialitate : pian, vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă, corn, trombon, tubă, percuţie, instrumente populare;
Interpretare vocală : canto clasic, muzica vocală tradiţională şi muzică uşoară-jazz.
Coregrafia: clasele IX-XII;
Teatru: (iniţiere vocală-canto) clasele IX-XII;

Studiu pe grupe
la muzică: teoria muzicii-solfegiu-dicteu, armonie, forme, ansamblu coral şi instrumental, muzică de cameră;
la arte plastice: culoare, volum, crochiuri, elemente de perspectivă, atelier de specialitate(ceramică, grafică, textile) cls.XI - XII, procesarea computerizată a imaginii, compoziţie (cls.IX – X)…
la teatru: arta actorului, euritmie.
la coregrafie – toate disciplinele de specialitate
la arhitectură şi design : ateliere cl.XI - XII,desen proiectiv şi perspectivă cl.IX - XII, om-formă-ambient cls.IX, compoziţie cls.X…

Menţionăm că, in conformitate cu Planul cadru şi încadrarea actuală a liceelor vocaţionale artistice, suma necesară pentru finanţarea cheltuielilor de personal este în medie de 6240 lei/elev/an, iar, prin Hotărârea de Guvern nr. 1618/2009 suma alocată, pentru învăţământul vocaţional artistic este în medie de 3098lei/elev/an, ceea ce presupune diminuarea la jumătate a activităţii şi distrugerea învăţământului vocaţional artistic din România; în cazul profilului muzică situaţia poate deveni dramatică.

Este inacceptabil să-i privăm pe copiii cu certe aptitudini artistice de şansa la educaţie dedicată. Liceele vocaţionale oferă acestă şansă ,competenţele specifice putînd fi obţinute doar în acest tip de învăţământ, performanţele lui fiind validate peste tot în lume.Credem că în mileniul III nu este suficient să asigurăm educaţie, ci trebuie să oferim şanse în raport cu potenţialul artistic identificat şi manifestat, un câştig pentru învăţământul românesc, cultura fiind pe lângă un mod universal de comunicare un ambasador ideal al fiecărei naţiuni.

Având în vedere ca liceele vocaţionale artistice sunt o parte componentă a patrimoniului cultural naţional şi că învăţământul vocaţional artistic are rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional, vă solicităm o abordare realistă prin revizuirea coeficienţilor alocaţi acestui tip de învăţământ vocaţional, realizând o analiză între nevoile şi realităţile educaţionale specifice învăţământului vocaţional artistic din România.
Director Prof. Dr. Ioan Oarcea
Director Prof. Cristina Nemeş Bota
Director Prof. Marius Loga
Prof. Ambrus Vilmos

Demersuri FSLI pentru încadrarea absolvenţilor ciclului Bologna

În atenţia domnului ministru Daniel Petru FUNERIU

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ vă solicită emiterea unor precizări cu privire la dispoziţiile art. 1 pct. 4 alin. 1 din Legea nr. 387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, prin care se precizează că „pentru funcţia de profesor pentru învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar – absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a cclului II de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată în profilul pedagogic”.


Considerăm că se impune clarificarea sintagmei „instituţii de învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată în profilul pedagogic”, respectiv indicarea specializărilor care se consideră a face parte din profilul pedagogic, pentru a nu apărea erori în modul în care se va realiza încadrarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar.

Detalii pe: http://www.fsli.ro/

Preşedinte,
Aurel CORNEA

SEJUR EUROSIND

SEJUR EUROSIND, OCNA ŞUGATAG18 iunie - 3 septembrie 2010


Notă:


1. Preţul include costurile de cazare în cameră dublă, pe perioada celor 7 nopţi;

2. Preţul include accesul nelimitat la piscină, saună, internet;

3. Cazarea (check-in) se face începând cu ora 16, iar părăsirea hotelului (check-out) cel mai târziu la ora 10;

4. Perioada de inscriere: 1 decembrie 2009-15 mai 2010;

5. La înscriere se va achita un avans de 30% din valoarea pachetului; Avansul se poate achita la sediul situat pe Str. Progresului nr. 43/3, Baia Mare;

6. Pentru toate detaliile legate de plata prin transfer bancar vă rugăm să apelaţi la persoana de contact;

7. Oferta este valabilă până la data de 25 februarie.


Persoana de contact: Petru Oros, tel. 0749-112200

TeatruSpectacole ianuarie:


13.01 - ora 18 - CASA BERNARDEI ALBA de Federico Garcia Lorca, regia Kincses Elemer, scenografia Mihai Valu, în distribuţie Inna Andriuca, Aurora Prodan, Wanda Farkas, Sanda Savolszky, Ariana Presan, Diana Podăreanu, Gabriela Chirila, Dana Ilie- Barbosu, Magdalena Nemeş, Alina Szasz

19.01 - ora 18 - D'ALE CARNAVALULUI

21.01 - ora 18 - INDRAGOSTITII DIN ANCONA dupa Valo Peter, adaptare de Vajda Katalin, regia Andrei Mihalache, scenografia Mihai Vălu, în distribuţie Valeriu Doran, Gabriela Chirilă, Ionuţ Mateescu, Aurora Prodan, Sanda Savolszky, Dorin Griguţa, Gabriela Del-Pupo, Dan Cordea, Diana Podăreanu

26.01 - ora 18 - INDRAGOSTIŢII DIN ANCONA