sâmbătă, 27 martie 2010

C A L E N D A R U L

mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar
2010 - 2011

(continuare din nr. 58)
3. Soluţionarea completărilor şi a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul şcolar 2010-2011:
a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul şcolar;
Perioada: 15-16 martie 2010
b) soluţionarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităţi de învăţământ/specializări, într-o singură unitate de învăţământ/specializare şi a situaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1)-(2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Termen:18 martie 2010
c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 22 martie 2010
d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;
Perioada: 23-24 martie 2010
e) completarea de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti, a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unităţii de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;
f) completarea, în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti, a normei didactice cu ore la altă/alte unităţi de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;
Perioada: 25-26 martie 2010
g) emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.
Termen: 29 martie 2010
4. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferarea personalului didactic titular la cerere:
a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;
Termen: 22 martie 2010
b) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 30 martie 2010 4
c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;
Termen: 7 aprilie 2010
d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare la cerere de către comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
Perioada: 8-22 aprilie 2010
e) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare la cerere;
Termen: 26 aprilie 2010
f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de către inspectoratul şcolar;
Perioada: 26-28 aprilie 2010
g) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale;
Termen: 29 aprilie 2010
h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 29-30 aprilie 2010
i) efectuarea în ordine mai întâi a transferărilor pentru restrângere de activitate şi apoi a pretransferărilor în aceeaşi şedinţă publică;
Perioada: 3-5 mai 2010
j) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;
Perioada: 6-7 mai 2010
k) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 10 mai 2010
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 11 mai 2010
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer pentru restrângere de activitate şi pretransfer.
Termen: 14 mai 2010

În atenţia membrilor SLÎ Maramureş
Metodologia mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 – 2011, precum şi Metodologia acordării gradaţiei de merit pot fi studiate pe http://www.slimm.ro/

Niciun comentariu: