miercuri, 9 decembrie 2009

În atenţia unităţilor şcolare,

Decontarea anumitor categorii de cheltuieli

Având în vedere limita-indicatorilor de buget pe anul 2009, avizaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - socotim că se impune să facem unele precizări referitoare la decontarea anumitor categorii de cheltuieli, astfel:
- Pentru cheltuielile legate de examenele naţionale2009: (bacalaureat, titularizare, absolvire, certificare competenţe-plăţile s-au făcut integral, atât pentru deplasările ocazionate de acestea, cât şi la cheltuieli de personal (inclusiv diurnă) cuvenite cadrelor didactice care au participat la examenele naţionale din anul 2009;
- Pentru decontarea transportului elevilor, în conformitate cu prevederile OMEC Nr.329/26.02.2007, precizăm că până la această dată s-a făcut plata integral la toate unităţile de învăţământ din judeţ pentru perioada 01.01.2009 - 30.09.2009. Necesarul pentru decontare transport în baza situaţiilor comunicate de către unităţi s-a transmis ordonatorului principal de credite MECI. La data primirii sumelor urmează să facem deschideri de credite către toţi ordonatorii de credite pe TITLUL 57 “Asistenţă socială”;
- Pentru decontarea taxelor, reprezentând examene grade didactice în învăţământ, definitivat, gradul II şi gradul I obţinute în anul 2009, s-a transmis către unităţile solare (forum directori), adresa noastră nr.6510/04.11.2009, prin care am solicitat transmiterea la contabilitatea ISJ Maramureş până la data de 16.11.2009, a sumelor necesare de achitat. Nu se decontează alte categorii de perfecţionare şi nici documente pentru grade didactice din anii anteriori, iar din suma solicitată decontarea se va face în limita bugetului aprobat pentru anul financiar 2009, acest aspect s-a menţionat şi în adresa de mai sus;

- Totodată, precizăm că, dacă nu se depun documentele de plată de către cadrele didactice la unitatea şcolară unde au cartea de muncă (chitanţă şi factură în original plus referat care va fi avizat de catre directorul unităţii şcolare pentru plată) şi nu se comunică necesarul în termenul precizat în adresă, nu se vor aloca sumele necesare acestei categorii de cheltuieli. Unităţile şcolare nu vor prelua şi nu vor transmite documente de plată către ISJ Maramureş ulterior datei de mai sus. Orice, reclamaţie, argument, motivaţie venită inclusiv prin Sindicatul Învăţământ Maramureş nu se va lua în calcul;
- Unităţile de învăţământ, transmit către ISJ Maramureş diverse solicitări pentru alocare de fonduri: mobilier şcolar, achiziţii de mijloace fixe, decontare transport cadre didactice, ori este precizat în O.U.G. NR. 32/2001, în legea bugetară din fiecare an, în Legea 84/95, republicată ca aceste cheltuieli se decontează de la bugetul local din zona teritorial-administrativă de care aparţine unitatea şcolară. Totodată vă rugăm să aveţi în vedere şi măsurile de reglementare a unor probleme financiare cuprinse în Ordonanţa Nr. 37/2008, M.O.276/2008;
- Pentru decontarea contravalorii carte-cadre didactice EURO 100, sumele necesare au fost transmise către MECI, dar până la acestă dată nu avem nici linie bugetară şi nici bani pentru decontare;
- Nu se preiau documente de achiziţie, facturi, bonuri, etc. de către unităţile şcolare, pentru că ar fi o încălcare a Legii 500/2002, republicată, legea finanţelor publice, care precizează la art.14(3) că: ”nicio cheltuială din fonduri publice, nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare” .
Compartimentul Financiar Contabil
Maria CÂMPAN

Niciun comentariu: