marți, 17 noiembrie 2009

Curier juridic

Totul despre decontarea navetei


Decontarea cheltuielilor de naveta în sistemul de învăţământ este reglementată distinct în legislaţie. Astfel, personalului didactic din învăţământ i se decontează naveta în baza prevederilor art. 104 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare. Personalului nedidactic din învăţământ i se decontează naveta conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJ MM 2008-2009.

Personalului didactic din învăţământ i se aplică prevederile art. 104 alin. 3 din Legea nr. 128/1997. Conform acestui articol „Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:

a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;

b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care-şi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.”

Astfel, conform acestor dispoziţii personalul didactic (cadre didactice de predare şi personalul didactic auxiliar) beneficiază de decontarea cheltuielilor de naveta după cum urmează:

a) dacă există mijloc de transport în comun pe ruta pe care se navetează (între localitatea de domiciliul şi localitatea unde îşi are sediul unitatea de învăţământ angajatoare) se decontează contravaloarea abonamentului pe ruta respectivă, cu prezentarea abonamentului la finalul fiecărei luni;

b) dacă există mijloc de transport în comun pe ruta pe care se navetează dar angajatul – personal didactic navetează cu autoturismul proprietate personală se decontează tot valoarea abonamentului conform unei adeverinţe eliberate de firma care asigură transportul pe ruta respectivă;

Observaţie: dacă autoturismul cu care se face naveta nu este proprietatea personală a angajatului este nevoie de o împuternicire autentică (încheiată la notar) prin care proprietarul autoturismului împuterniceşte angajatul – personal didactic să îl conducă.

c) dacă nu există mijloc de transport în comun pe ruta pe care se navetează se va deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, indiferent de mijlocul folosit pentru transport (în acest sens există şi o hotărâre judecătorească pronunţată de Tribunalul Maramureş);

d) dacă mai mulţi angajaţi – personal didactic, fac naveta cu autoturismul proprietate personală a unuia dintre ei, se vor deconta cheltuielile de transport doar pentru proprietarul autoturismului.

Observaţie: angajatorul nu îi poate obliga pe angajaţii – personal didactic să facă naveta, mai mulţi, cu acelaşi autoturism proprietatea unuia dintre ei.

Prin urmare, personalul didactic care face naveta trebuie să îşi înregistreze lunar la secretariatul unităţii de învăţământ cererea prin care solicită decontarea navetei, copie după actul de identitate şi actele justificative:

- abonament sau bilete de călătorie dacă navetează cu mijloc de transport în comun;

- copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, după împuternicirea notarială (dacă este cazul) şi adeverinţă de la firma transportatoare privind valoarea abonamentului pe ruta respectivă când se navetează cu autoturismul şi există mijloc de transport în comun pe ruta respectivă;

- copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului şi după împuternicirea notarială (dacă este cazul) când se navetează cu autoturismul şi nu există mijloc de transport în comun pe ruta respectivă.

Cheltuielile de naveta se decontează „prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale”, potrivit prevederilor art. 167 din Legea învăţământului nr. 84/1995, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 291/2006. Astfel, în baza cererilor înregistrate de către personalul didactic navetist la secretariatul unităţilor de învăţământ, conducerea acestei unităţi va solicita fondurile necesare consiliului local, în calitate de finanţator şi primarului, în calitate de ordonator principal de credite, prin prezentarea cererilor, pontajului şi a actelor justificative.

Personalului nedidactic din învăţământ i se decontează cheltuielile de naveta în baza prevederilor art. 51 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJ MM 2008-2009 potrivit cărora „personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu i se vor deconta, de către consiliul local în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ, cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă”.

Prin urmare, la finalul fiecărei luni trebuie formulată o cerere prin care se solicită cheltuielile de naveta, la care se anexează actele doveditoare. Ca în cazul personalului didactic şi personalului nedidactic se decontează fie contravaloarea abonamentului sau a biletelor de călătorie, fie contravaloarea a 7,5 l benzină la 100 km. Actele ce trebuie anexate sunt cele prevăzute şi pentru personalul didactic. În urma cererilor înregistrate la unitatea de învăţământ, directorul va solicita consiliului local şi primarului fondurile necesare în vederea decontării prezentând toate actele enumerate mai sus.

Recomand ca atât personalul didactic, cât şi cel nedidactic să păstreze copii după cererile înregistrate la unităţile de învăţământ, precum şi după actele justificative, pentru ca în situaţia în care nu se acordă sumele solicitate şi la care angajaţii au dreptul să existe baza unei eventuale acţiuni în instanţă în vederea recuperării banilor astfel.

Model de cerere pentru decontarea cheltuielilor de naveta


Către
___________________________________(unitatea de învăţământ)


Domnului/doamnei director


Subsemnatul/subsemnata __________________________________________, domiciliat/ă în localitatea _____________________, str. _________________, nr. _________, jud. ____________________, posesor/posesoare a C.I./B.I. seria ______, nr. ___________, CNP ____________________________, angajată a acestei unităţi de învăţământ pe funcţia de ____________________________, solicit decontarea cheltuielilor de naveta în baza prevederilor ____________________________*pentru luna ________________ a anului _______, reprezentând ______________________ __________________________**, în sumă de ___________.

Anexez prezentei cereri documentele care justifică efectuarea navetei:

Data:                                                                                                      Nume şi prenume:____________
___________                                                                                        Semnătura:__________________
           
* art. 104 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 – pentru personalul didactic sau art. 51 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJMM 2008-2009 – pentru personalul nedidactic;

** contravaloarea abonamentului, contravaloarea biletelor de călătorie sau contravaloarea a 7, 5 l benzină Premium la 100 km parcurşi.

Niciun comentariu: