luni, 27 aprilie 2009

Ne-aţi întrebat, vă răspundem

INSTRUCTORI DE EDUCAŢIE – ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE TÂRGU LĂPUŞ
PLATA SPORULUI DE 100% SI ACORDAREA DE ZILE LIBERE PLATITE PENTRU MUNCA PRESTATĂ ÎN ZILELE DE SÂMBĂTĂ ŞI DUMINICĂ

In urma celei de-a doua sesizări pe care ne-aţi înaintat-o, cu acelaşi obiect, vă comunicăm că susţinem ceea ce am enunţat în răspunsul formulat anterior şi anume:

Conform art. 15 alin. 1 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivelul Inspectoratului Scolar al Judetului Maramures, aplicabil in acest caz, “Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore /zi, 40 ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.”
Din dinspozitiile art. 18 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivelul Inspectoratului Scolar al Judetului Maramures reiese faptul ca:

„ (1)În funcţie de condiţii, în instituţiile şi unităţile de învăţământ, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.

(2) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern. În situaţii temeinic motivate (dovedite cu documente justificative), directorul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, cu avizul liderului organizaţiei sindicale din unitate, va acorda derogări de la orarul stabilit în cadrul comisiei paritare.

(4) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv.
(5) Directorul unităţii/instituţiei de învăţământ are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la sediul său, la loc vizibil.”

De asemenea, art. 19 din acelaşi Contract Colectiv de Munca Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş prevede faptul ca “(1) Salariaţii pot să presteze ore suplimentare numai în urma solicitărilor scrise şi a acordului expres al acestora lor. Durata maximă legală a timpului de muncă, la acelaşi angajator, nu poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare”, iar din alin. 4 al aceluiaşi articol reiese ca „Orele suplimentare prestate în condiţiile alin.(1) de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile calendaristice după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timpul liber corespunzător nu este posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, conform art. 35 (1) lit. h din prezentul contract.”

Art. 27 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al Judetului Maramureş prevede:

“(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.

(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază, pentru activitatea efectiv prestată sâmbăta şi duminica. Această prevedere se aplică şi în unităţile de învăţământ vocaţional, pentru orele din norma de bază, în care procesul instructiv-educativ se desfăşoară şi în zilele de sâmbătă şi duminică, în condiţiile prevăzute de art. 132 alin. (2) şi (3) din Codul Muncii”. Astfel, zilele de repaus sunt „de regulă” Sâmbăta şi Duminica, dar pot fi şi în alte zile, dacă activitatea doar aşa permite.

Conform prevederilor HG 1251/2005 atribuţiile unui instructor pentru educaţie reprezintă activităţi colective organizate si desfăşurate în timpul liber al minorilor din şcoala specială cu internat săptămânal sau semestrial.

Prin urmare, in cazul prezentat in acest memoriu s-au aplicat prevederile legale in mod corespunzator, iar persoanele in cauza nu pot beneficia si de sporul de 100% pe care îl solicită, întrucât munca prestată în zilele de Sâmbătă şi Duminică, în acest caz, nu este considerată muncă suplimentară.


MALIARCIUC NATALIA DORA – ŞCOALA CU CLS. I-VIII „DR. V. BABEŞ” BAIA MARE
NEEXECUTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI PRIVIND SALARIUL MINIM PREVĂZUT DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Am formulat o adresă către Şcoala cu cls. I-VIII Coltău prin care am solicitat să ne comunice dacă s-a pus în executare hotărârea judecătorească definitivă şi executorie, iar în caz contrar să ni se comunice ce demersuri au făcut în acest sens cu menţiunea că în baza prevederilor art. 277 din Codul Muncii “neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă”.


BURZO MARIAN PAUL – ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BĂIUŢ
PRIMA DE INSTALARE

Din memoriul dvs. Reiese faptul că unitatea de învăţământ angajatoare refuză să vă acorde prima de instalare. Prin urmare, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 51 alin. 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic “personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileşte potrivit legii”.

Prin urmare, unitatea şcolară este obligată să vă acorde acest drept, dacă îndepliniţi condiţiile prevăzute de acest articol de lege.

ŞCOALA CERNEŞTI
INDEMNIZAŢIA DE NAŞTERE

Prin memorial dvs. ne solicitaţi să vă comunicăm care este baza legală privind plata indemnizaţiei de naştere. Prin urmare, vă comunicăm următoarele:

Conform art. 35 alin. 4 lit. g din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul I.S.J. MM 2008-2009 se acordă “două salarii de bază plătit de angajator mamei, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată, soţul acesteia va beneficia de plata unui salariu de bază. Acest ajutor se acordă inclusiv din venituri proprii”. Acest contract a intrat în vigoare începând cu 12.11.2008.

Conform art. 36 alin. 5 lit. F din Contractul colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ 2007-2008, valoarea indemnizaţiei de naştere este de un salariu de bază al mamei, începând cu 12.11.2007 şi până la intrarea în vigoare a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivelul I.S.J. MM 2008-2009, respectiv 12.11.2008.

Conform art. 51 lit. c din Contractul Colectiv de Muncă Unic la NIvel Naţional 2007-2010, valoarea indemnizaţiei de naştere este de un salariu mediu pe unitate, începând cu 29.12.2006 şi până la intrarea în vigoare a Contractului colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ 2007-2008, respectiv 12.11.2007.

Conform art. 8 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de muncă „contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilesc drepturi la un nivel inferior celui stabilesc prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior”.
Iar art. nr. 7 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 prevede că, „contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor”.

Niciun comentariu: