vineri, 5 decembrie 2008

Casa Corpului Didactic Maramureş îşi deschide porţile pentru cea de-a IX-a ediţie a „Festivalului Naţional al Şanselor Tale”


Festivalul Şanselor Tale se desfăşoară în peste 50 de ţări din întreaga lume, şi are ca scop promovarea şi recunoaşterea oficială a conceptului de educaţie pe tot parcursul vieţii -"lifelong learning".


Manifestarea promovează educaţia adulţilor prin variate activităţi de formare permanentă, stimulând cooperarea între instituţii din sectorul guvernamental şi cel al societăţii civile şi are ca scop atragerea unui număr cât mai mare de beneficiari adulţi în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Festivalul Naţional al Şanselor Tale – 2008 se adresează, cu o bogată ofertă de servicii culturale, educative şi de formare profesională continuă, tuturor adulţilor, inclusiv persoanelor defavorizate social, economic şi cultural.

 Manifestările sunt incluse în planul de acţiune al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru implementarea Strategiei Formării Profesionale a Adulţilor pe termen scurt şi mediu 2005-2010, direcţia de acţiune Conştientizarea cu privire la beneficiile Formării Profesionale pentru persoane, intreprinderi şi alţi factori interesaţi.

Casa Corpului Didactic Maramureş organizează cu această ocazie o serie de manifestări ce au ca scop diversificarea şi extinderea ofertei de formare continuă şi permanentă în unităţile şi instituţiile de învăţământ din judeţ, precum şi consolidarea rolului CCD MM ca centru activ  de resurse educaţionale la nivelul comunităţii.

Manifestările ce vor avea loc în săptămâna  8-13 decembrie 2008, denumită şi ,,săptămâna educaţiei permanente” sunt  următoarele:

·             Ziua porţilor deschise (organizarea unor vizite în diverse centre de formare; încheierea unor parteneriate şcolare ce au ca scop  atragerea comunităţii locale în viaţa şcolară; prezentarea  Mediatecii CCD şi a celorlalte compartimente destinate activităţilor de formare/ informare, consiliere; dezbateri privind impactul cursurilor de  formare profesională a  adulţilor asupra comunităţii şi asupra agenţilor economici; prezentarea ultimului număr al revistei Casei Corpului Didactic ,,Şcoala Maramureşeană” ( 8 decembrie 2008, între orele 10-18);

·             Expoziţie de carte  şi material didactic cu  tema - ,,Educaţia adulţilor” (8-13 decembrie 2008); 

·             Prezentare de carte didactică destinată formării adulţilor, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană ,,Petre DulfuBaia Mare ( 9 decembrie 2008, ora 12);

·             Mese rotunde cu tema:  ,,Diseminarea informaţiei dobândite prin cursurile de formare a cadrelor didactice”, distribuirea de materiale informative privind  educaţia adulţilor ( 8-13 decembrie 2008);

·             Managementul formării continue, activităţi zonale destinate diseminării Ofertei de formare a CCD MM, respectiv a rolului pe care-l are responsabilul cu formarea continuă din şcoli,  grup ţintă: directori din unităţile şcolare ale judeţului (8-13 decembrie 2008);

·             Dezbatere cu tema ,,Educaţia interculturală – abordare din perspectiva drepturilor copilului, deoarece anul 2008 este Anul European al Dialogului Intercultural (10 decembrie 2008);

·             Seminar cu tema : ,,Beneficiile formării continue pentru personalul din cadrul sistemului de    învăţământ preuniversitar unde participă cadre didactice, personal didactic auxiliar, psihologi şcolari (12 decembrie 2008, ora 11);

·             Audiţii muzicale ,,O Europă pentru toţi”–Liceul de Artă Baia Mare(11 decembrie 2008);

·             Diseminarea programului ,,Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” – învăţarea bazată pe proiecte (13 decembrie 2008).

Beneficiarii acestor manifestări sunt studenţi, absolvenţi sau elevi, specialişti în domeniul educaţiei (formale şi non-formale), grupuri dezavantajate ,minorităţi etnice.

Impactul  vizează:

·       Creşterea credibilităţii instituţiilor de educaţie în comunitate;

·       O mai bună implicare a autorităţii locale în susţinerea activităţilor de educaţie;

·       Creşterea coeziunii sociale şi a cetăţeniei active;

·       O mai bună cunoaştere a nevoilor de educaţie la nivelul individului şi al comunităţii;

·       Facilitarea accesului la educaţie în mediul rural;

·       Cultivarea unei atitudini integratoare faţă de diferite grupuri etnice şi religioase;

·       Implementarea direcţiilor de acţiune şi a standardelor europene de educaţie.

            Încurajarea participării pe tot parcursul vieţii la actul de învăţare şi promovarea oportunităţilor de învăţare în vederea dezvoltării personale a individului şi a integrării sale socio-profesionale este şi va fi întotdeauna una din priorităţile Casei Corpului Didactic Maramureş.

Director,

Prof. Gelu Todoruţ

Niciun comentariu: