joi, 23 octombrie 2008

Ne-ti intrebat, va raspundem

Răspunsuri la întrebările dvs.

1. Nu există nici o prevedere legală care se referă la contestarea deciziei de acordare a calificativului anual. Singura precizare referitoare la acordarea calificativelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se regăseşte în Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, art. 31 lit. f. Prin urmare, se poate contesta decizia de acordare a calificativului printr-o petiţie la Inspectoratul Şcolar Judeţean în baza art. 115 şi următoarele din Legea nr. 128/1997, dacă se consideră că vinovat este directorul unităţii de învăţământ, sau printr-o acţiune în instanţă împotriva conducerii unităţii şcolare.

2. Conform prevederilor art. 16 din Codul Muncii „(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă, precum şi asociaţia familială au obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă. (2) În situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. (3) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă.” O.M.E.C.T. nr. 1350/2007 prevede că „Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă pentru o vechime efectivă, neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. Prin vechime efectivă, neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată în calitate de personal didactic cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ.” Pe cale de consecinţă, sunteţi în drept a primi sporul de stabilitate prevăzut de lege.

3. Conform art. 140 din Codul Muncii „durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic” Astfel, se calculează proporţional cu durata efectivă a muncii prestate, în speţa de faţă 7 luni.

4. Pentru a ocupa postul de secretar de şcoală nu este nevoie de vechime, ca o condiţie de angajare. Vechimea se ia în considerare doar în vederea stabilirii drepturilor salariale. Iar, în ce priveşte indemnizaţia de secretar şef, aceasta este de maximum 20%, conform prevederilor O.G. nr. 15/2008.

5. Numai începând cu intrarea în vigoare a O.G. nr. 15/2008, 1 ianuarie 2008, s-a putut face trecerea dintr-o treaptă profesională în alta fără alte condiţii decât evaluarea profesională anuală. Astfel, în urma evaluării anuale din 2008, care s-a făcut în luna mai, aţi fost trecut de la muncitor calificat VI la muncitor calificat V.

Niciun comentariu: