joi, 23 octombrie 2008

Extras din Contractul Colectiv de Muncă, CAPITOLUL III

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

(continuare din nr. 43-44)

Art. 19 (1) În funcţie de condiţii, în instituţiile şi unităţile de învăţământ prevăzute în anexa 6, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.
(2) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern, aprobat la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de muncă.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv.
(4) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la sediul său, la loc vizibil.
Art. 20. (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară cerută de angajator.
(3) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin.(1) de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile calendaristice după efectuarea acestora.

Art. 21. Personalului didactic de predare şi instruire practică ce desfăşoară alte activităţi decât cele care fac parte din norma didactică, i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 20 din prezentul contract.

Art. 22 (1) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază pentru orele de muncă prestate.
(2) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00-6.00, cu posibilitatea abaterii - în cazuri justificate - cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite.
(3) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic, conform unui Regulament elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ.
(4) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

Art. 23 (1) Personalul nedidactic şi didactic auxiliar are dreptul la o pauză de masă de 15 minute, care se include în programul de lucru.
(2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabileşte prin regulamentul intern.

Art. 24 Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea.

Art. 25 Salariaţii care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani, respectiv până la 7 ani, la recomandarea medicului, pot lucra în program de minimum 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat şi vechimea integrală în muncă/învăţământ.

Art. 26 (1) La cererea femeilor însărcinate, angajatorul va permite efectuarea controalelor medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăreşte evoluţia sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale.
(2) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au efectuat controalele medicale.

Art. 27 Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în delegare şi nu vor fi detaşate decât cu acordul lor.

Art. 28 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ prevăzute în Anexa nr. 6, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.
(4) Sunt zile nelucrătoare :
- zilele de repaus săptămânal ;
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25 şi 26 decembrie;
- două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre sărbătorile religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.
Art. 29 (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.

Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administraţie sau de către senatul universităţii împreună cu sindicatele reprezentative de la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ prevăzute în Anexa nr. 6, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, până la data de 15 octombrie.
(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de cel puţin 62 de zile lucrătoare, respectiv 78 de zile calendaristice.
(4) Indemnizaţia de concediu se acordă salariatului cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.
(5) Se consideră activitate maximum 16 de zile calendaristice pentru personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează în perioada vacanţelor şcolare.
(6) Personalul didactic auxiliar beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii.

Art. 30 (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea unui copil - 5 zile;
c) căsătoria unui copil - 3 zile;
d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor salariatului - 3 zile;
e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile;
f) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului - 1 zi.
(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
(3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat corespunzător pentru activitatea suplimentară prestată / orele de predare efectuate în locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere plătite.

Art. 31 (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, acordate de conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ.
(2) Personalul didactic de predare şi instruire practică poate beneficia de concedii fără plată, pentru rezolvarea unor situaţii personale, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, altele decât cele prevăzute de art. 102 (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea inspectorului şcolar general.
(3) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau funcţie în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezintă vechime în muncă/învăţământ.
(4) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor.
Art. 32 În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul pentru creşterea copilului rămas neutilizat la data decesului acesteia.

Niciun comentariu: