luni, 7 aprilie 2008

Ne-aţi întrebat...

MAN ANCA VERONICA – Grup Şcolar „C.D. Neniţescu” Baia Mare
100 EURO – FOND DE CARTE

Prin memoriul pe care ni l-aţi înaintat ne solicitaţi sprijinul în recuperarea fondului de carte în valoare de 100 Euro pentru anul 2007.
Potrivit dispoziţiilor din H.G. nr. 453/2007 „Beneficiarii ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare imbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar, sunt cadrele didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar, care sunt în activitate”. ... „Ajutorul financiar se acordă de unitatea de învăţământ preuniversitar la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea”. Pentru anul 2007 cererile s-au înregistrează la unitatea de învăţământ angajatoare până la data de 30 iunie 2007. În anul şcolar 2006-2007 eraţi angajata Grupului Şcolar „ C.D. Neniţescu” Baia Mare, unde v-aţi înregistrat cererea pentru obţinerea celor 100 Euro, aşa cum reiese din memoriul dvs. Prin urmare, trebuia să primiţi banii de la această unitate, întrucât acolo vă desfăşuraţi efectiv activitatea şi nu de la şcoala unde sunteţi titulară. Potrivit art. 47 alin. 1 din Codul Muncii „drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea”.

FĂRCAŞ RODICA – PENSIONAR
INDEMNIZAŢIA DE PENSIONARE

Din memoriul pe care ni l-aţi înaintat reiese faptul că aţi solicitat, printro cerere, conducerii Grupului Şcolar C.D. Neniţescu Baia Mare acordarea indemnizaţiei de pensionare prevăzută de Contractul Colectiv de Muncă, iar serviciul contabilitate doreşte să ştie care este cadrul legal în baza căruia se acordă această indemnizaţie.
Deoarece aţi ieşit la pensie pentru limită de vârstă la data de 19.09.2005, conform deciziei de pensionare, trebuie să primiţi cel puţin un salar de bază conform art. 37 lit. e din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ 2005-2006, care prevede că „salariaţii care se pensionează la vârsta standard primesc o indemnizaţie de cel puţin un salariu de bază”

BLEDEA LENUŢA – GRĂDINIŢA NR. 7 SIGHETU MARMAŢIEI
DECONTAREA CHELTUIELILOR DE NAVETA
Din adresa pe care ne-aţi înaintat reiese faptul că faceţi naveta între localitatea de domiciliu şi Grădiniţa nr. 7 Sighetu Marmaţiei, unde sunteţi titulară pe post de educatoare. De asemenea ne comunicaţi că aţi înaintat unităţii de învăţământ un dosar cu actele necesare în vederea decontării cheltuielilor de transport, dar nu aţi primit banii reprezentând aceste cheltuieli începând cu 01.08.2007.
Pentru personalul didactic prevederile privind decontarea cheltuielilor de naveta se regăsec în art. 104 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 108/2007, care prevede:
“Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:
a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care-şi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ."
Prin memoriul pe care ni l-aţi înaintat nu ne-aţi comunicat care este localitatea în care aveţi domiciliul şi implicit ruta pe care navetaţi, dacă există mijloc de transport în comun pe ruta respectivă şi mijlocul de transport cu care faceţi naveta.
Prin urmare, trebuie să solicitaţi în scris unităţii de învăţământ, decontarea cheltuielilor de naveta în conformitate cu prevederile legale menţionate mai sus. Solicitaţi răspuns în scris în temenul legal de 30 de zile, iar dacă răspunsul este negativ atunci vă puteţi adresa instanţei de judecată în vederea obţinerii decontării retroactiv.

VLASIN ANA – GRĂDINIŢĂ PETERITEA
SPOR DE STABILITATE

Din memoriul pe care ni l-aţi înaintat reiese faptul că nu beneficiaţi de sporul de fidelitate acordat potrivit Statutului personalului didactic.
Potrivit art. 50 alin. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic „personalul didactic cu o vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta”.
Aşa cum şi dvs. specificaţi în memoriu şi după cum reiese din copia după cartea de muncă pe care aţi anexat-o nu aveţi vechimea neîntreruptă în învăţământ de 10 ani aşa cum prevede legea şi prin urmare nu puteţi beneficia de sporul de stabilitate
De asemenea specificaţi în memoriu că având o vechime totală în învăţământ de 15 ani, aveţi salariul mai mic decât cadrele didactice cu vechime între 6-10 ani.
Potrivit art. 2 din OG nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se acordă în anul 2007 personalului didactic din învăţământ 1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr.1.1, nr. 1.2 şi nr. 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ.
(2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani, nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază.

Niciun comentariu: